+31638380073 info@stage53.nl

Stage53
Walstraat 22
7511 GH Enschede

 

In deze voorwaarden worden de volgende termen als partijen gebruikt
• Stage53, gevestigd in Enschede, in deze voorwaarden als Stage53 wordt aangeduid;
• Klant: de opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Het accepteren van een aanbieding of het uitvaardigen van een opdracht aan StaGE53 houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.2. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Stage53 en de klant voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.3. Mogelijke afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk en ondertekend door de rechtspersoon zijn overeengekomen. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en Stage53 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen. Zeker wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht middels een door de rechtspersonen ondertekende opdrachtbevestiging van de klant van Stage53. Stage53 is gerechtigd opdrachten te weigeren of voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een opdracht niet geaccepteerd wordt, deelt Stage53 dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de opdracht mee.
3.3. Stage53 kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden als de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stage53 niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Maatkleding en verstelwerkzaamheden

4.1. Onder maatkleding wordt verstaan alle aangemeten, voor de klant op maat gemaakte kleding.
4.2. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.
4.3. Maatkleding wordt vervaardigd aan de hand van door Stage53 opgenomen maten en door de klant verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.4. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door Stage53 opgenomen maten of/en door de klant verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.5. De juistheid van de door de klant verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de klant. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nooit aan Stage53 worden tegengeworpen.
4.6. Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Stage53 . Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig.
4.7. Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van Stage53.

Artikel 5 Voorschotten, prijzen en betalingen

5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2. Betaling moet geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n): contant, pintransactie, of per factuur. Aan de opdracht kunnen betalingsvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling binnen acht dagen mag deze rente in mindering worden gebracht.%
5.4. In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de klant een voorschot. Het voorschot dient om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met het door de klant verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.
5.5. Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, mag de klant de bestelling annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Stage53.
5.6 Betaling in termijnen is in dat geval bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6 Verwerkingstijd, afhalen en bezorgen

6.1. De verwerkingstermijnen zijn indicatief.
6.2. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de klant of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens als er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Stage53.
6.3. Ter verwerking aan Stage53 geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van Stage53.
6.4. Als de klant kiest voor bezorging, is Stage53 gerechtigd op het door de klant opgegeven adres te bezorgen.

Artikel 7 Opdrachten en aansprakelijkheid

7.1. De klant moet Stage53 voorafgaande aan de opdracht op de hoogte stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de klant aangeleverde kleding en/of materialen.
7.2. Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de klant aan Stage53 ter hand stelt, is Stage53 niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stage53.

Artikel 8 Reclames

8.1. Onder reclame wordt verstaan alle grieven van de klant ter zake de hoedanigheid van de geleverde zaken.
8.2. De klant moet de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering controleren op tekorten en/of beschadigingen.
8.3. De klant moet bij voltooiing van de opdracht onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.
8.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de klant geen recht te reclameren.
8.5. Reclames over zichtbare gebreken moeten binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan Stage53 kenbaar zijn gemaakt. Als gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, moeten reclames uiterlijk binnen drie dagen aan Stage53 kenbaar zijn gemaakt.
8.6. De zaken waarop de reclame betrekking heeft moeten door de klant voor Stage53 ter beschikking worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Stage53 is het de klant niet toegestaan de zaken, kleding en materialen waarop de reclame betrekking heeft aan Stage53 te retourneren.
8.7. Bij een gerechtvaardigde reclame is Stage53 uitsluitend verplicht zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan zonder dat Stage53 aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de klant of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Stage53 is niet aansprakelijk voor door de klant geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
9.2. Stage53 is slechts aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Stage53 . Het recht op schadevergoeding Stage53 is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Stage53 uitgesloten.
9.3. Stage53 is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Stage53 voor de klant verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Stage53 bij vertraging van geleverde goederen door het te laat aan leveren van goederen en/of stoffen waardoor andere producties in gevaar komen, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de klant schriftelijk mee te delen en zonder dat Stage53 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Stage53 kan worden toegerekend, omdat de overmacht niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11 Garantie op materiaal

11.1. Stage53 staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door hem geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze voorwaarden is bepaald.
11.2. Stage53 verleent uitsluitend op de door hem geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum.
11.3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.
11.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend als de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt of op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of als de klant wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.
11.5. Als het herstel of de vervanging van de materialen door de klant zelf plaatsvindt, erkent Stage53 geen garantieaanspraken.

Artikel 12 Garantie op verstelwerkzaamheden

12.1. Stage53 staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze voorwaarden is bepaald.
12.2. Stage53 verleent garantie op de uitgevoerde verstelwerkzaamheden aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:
* Er is voldaan aan de wasadviezen gegeven door de medewerkers van Stage53 , over het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.
* De kleding of materialen zijn door een medewerker van Stage53 afgespeld en de klant gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de opdracht aan Stage53.
* De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de klant bij het afhalen, of binnen 24 uur na het afhalen. En eventuele gebreken zijn binnen 24 uur na het afhalen telefonisch of mondeling gemeld bij Stage53.
12.3. Als aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal Stage53 kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van het eerder verrichtte verstelwerkzaamheden.
12.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend als:
* De klant niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.
* De kleding of materialen niet door een medewerker van Stage53 zijn afgespeld.
* De klant de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft gecontroleerd bij het ophalen, of gepast binnen 24 uur na het afhalen en eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen telefonische of mondeling heeft gemeld bij Stage53.
12.5. Als de garantie op verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan de medewerkers van Stage53 om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door Stage53 gestelde prijzen, of een beperkte korting te geven.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Door Stage53 gehanteerde handelsnamen, merktekens, merkaanduidingen, afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen zijn beschermd en mogen uitsluitend door Stage53 of door hem aangegeven derden met de voor de partij geldende beperkingen worden gehanteerd.
13.2. Door Stage53 aan klant verstrekte afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen tekeningen, teksten, berekeningen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door de klant aan derden ter beschikking worden gesteld of in licentie worden gegeven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stage53.
Stage53 behoudt zich de uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.
13.3. De klant is nimmer gerechtigd door Stage53 op zaken aangebrachte merktekens, handelsnamen en dergelijke te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
13.4. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.000,- onverminderd het recht van Stage53 tot het verhalen van de door hem geleden schade en gemaakte kosten op de klant.

Artikel 14 Diversen

14.1. t Stage53 is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.
14.3. Wanneer door Stage53 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Stage53 deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 15 Geschillen

15.1. De rechter in de vestigingsplaats van Stage53 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Stage53 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.3 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1. Op elke overeenkomst tussen Stage53 en de klant is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Als één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met A Stage53 in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, komt de betreffende bepaling te vervallen en wordt deze vervangen door een door Stage53 vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Artikel 17 Over deze voorwaarden
17.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

1 mei 2018

Stage 53 is een onderdeel van de stichting Surplus. www.st-surplus.nl